a5098cd25a2bebbe786dcc0e08152f1d.jpg
004df2bb7caed0e5b05220ac0a7c63f4.jpg
3b48226b84a66ce0f3a200588be3c383.jpg
Klik op de button hiernaast om de algemene verkoopvoorwaarden te downloaden.

Download algemene voorwaarden


Versie geldig vanaf 22-06-2010
Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder 'Multihor' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Multihor
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met
Multihor voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van
toepassing, indien Multihor voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden
of bedingen van derden niet door Multihor erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden
bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te
spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke
bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Multihor.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Multihor eerst na schriftelijke
bevestiging. Feitelijke uitvoering door Multihor of een door multihor verzonden factuur staat gelijk aan
een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze
schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn multihor en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Multihor gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 multihor kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te
begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.
Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting
(BTW).
3.2 multihor garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden,
tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de
consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het
verzenden van bestelde zaken kan Multihor verzendkosten in rekening brengen. De levering van
bestelde zaken vindt plaats op het bij multihor bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en
afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de
afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en
risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van multihor zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
multihor geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het
rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het
aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten,
alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening
van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de
vervanging van de zaak inroept.
Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door Multihor opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd
vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Multihor zijn, waarna Multihor zal
trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Multihor (opdrachtnemer) bestellingen
met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat
het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een
bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument
(opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het
recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van Multihor op basis van de wet is Multihor gerechtigd door middel
van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer
indien na het sluiten van de overeenkomst aan Multihor omstandigheden ter kennis komen die
Multihor goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien
Multihor bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en
deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van
de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie
of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of
inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan
Multihor zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien
aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is
Multihor bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Multihor,
indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode
van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de
afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Multihor heeft teruggezonden, is de
koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de
termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Multihor. De afnemer dient te bewijzen dat
de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door
middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor
rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien
de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het
recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin,
bevestigt Multihor na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop
per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete
retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de
geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen
van de door Multihor aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij
Multihor slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van
bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle omstandigheden, waarop Multihor geen invloed heeft en die de levering van zaken
belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Multihor
en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail
verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat Multihor de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Multihor niet
mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Multihor bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 8. Garantie
8.1 Multihor biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden)
van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit
dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 Multihor is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken
voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of
de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien
blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens
over te gaan tot terugzending aan Multihor) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan
Multihor. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal
2 maanden na levering aan Multihor schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te
geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in
nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na
constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot
reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Multihor gegrond worden bevonden, zal Multihor naar
haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling
over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van multihor en
mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der
betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Multihor) tot het maximale in het desbetreffende geval
door de aansprakelijkheidsverzekering van Multihor gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van
Multihor voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of
schade wegens gederfde winst.
8.5 Multihor is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen
bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Multihor in gebreke is; B) de
afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Multihor en/of
gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het
gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
kwaliteit van de toegepaste materialen;
Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een PIN-transactie plaats te
vinden op de plaats van aflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim
en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand
voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe,
zijn de vorderingen van Multihor en de verplichtingen van de afnemer jegens Multihor onmiddellijk
opeisbaar.
9.4 Indien Multihor haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd
bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een
minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien Multihor kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door Multihor aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
Multihor zolang de afnemer de vorderingen van Multihor uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of
latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te
verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en
zolang de afnemer de vorderingen van Multihor wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige
verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten
en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door Multihor geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Multihor of
een door Multihor aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Multihor haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die
zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Multihor zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Multihor.
Artikel 11. Privacy
11.1 Multihor respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige
eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze
informatie wordt door Multihor niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan
als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Multihor kan
worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Multihor (en al
haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze
websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden
gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Multihor. De
afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Multihor is gerechtigd informatie over een bezoeker
in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar
maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te
spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Multihor, andere
gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of
daaraan schade toebrengt. Multihor is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij
te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 Multihor verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal
aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser
en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden
verwijderd voor zover dit voor Multihor geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige
auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de
door Multihor geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui
generis databankrechten, etc., uitsluitend bij [BEDRIJFSNAAM] en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te
verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering
van de overeenkomst kennis nemen.
Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Multihor is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 14. Geschillen
14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Multihor's Customer Care helpdesk op
het nummer 0900 424 0900 (10ct p/min), bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:30 uur.
Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is
wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertraginsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke
geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige
geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan
een daartoe bevoegde rechter.

57916.gif
fb72e60dea76fec9b6274eb8f0710656.jpg
Alle bedragen zijn inclusief BTW
Powered by CCV Shop webwinkel starten